โครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ของ CKPower อีกหนึ่งด้านของธุรกิจที่เป็นบวกต่อสังคม สร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน

โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน สปป.ลาว 

จากข้อมูลของสถาบันไทยพัฒน์ประมวลทิศทางความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนของกิจการ ประจำปี 2565 ภายใต้รายงานที่มีชื่อว่า "6 ทิศทาง CSR ปี 2565: From ‘Net Zero' to Social Positive" ระบุว่าแนวคิดธุรกิจที่เป็นบวกต่อสังคม หรือ Social Positive Business ที่สถาบันไทยพัฒน์ริเริ่มขึ้นในปีนี้ จะเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการสร้างผลกระทบต่อสังคมในเชิงบวก พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ ด้วยการยกระดับการให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในรูปแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงิน สินค้า หรือบริการ ไปสู่การใช้ขีดความสามารถหลักทางธุรกิจเพื่อเติมเต็มคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี จนเกิดเป็นผลบวกต่อสังคมโดยรวม นอกจากนี้ประเด็น ESG (Environmental, Social and Governance) จะถูกนำมาใช้สื่อสารมากขึ้น เพื่อให้ได้รับทราบถึงผลประกอบการทางธุรกิจ และผลกระทบที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในฐานะธุรกิจที่ร่วมสร้างผลกระทบทางบวกต่อสังคม (Social Positive) บนบรรทัดฐานที่เห็นพ้องต้องกันตามหลักสากล

ในวันนี้ เรามีอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการ CSR ที่น่าสนใจจาก บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ที่เดินหน้าสานต่อโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 ภายใต้กลยุทธ์ CSR สร้างคุณค่าสู่สังคม คือ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” เพื่อเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน สปป.ลาว โดยได้นำนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียนติดตั้งโซลาร์เซลล์ และระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อร่วมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนและคนในชุมชน

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เล่าถึงความเป็นมาของโครงการหิ่งห้อยให้ฟังว่า “CKPower เราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาค และมีคาร์บอน ฟุตพริ้นท์ ต่ำที่สุดรายหนึ่ง โดยบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมเพื่อสังคมหลักขององค์กรคือโครงการหิ่งห้อย ซึ่งเกิดจากการที่ CKPower ได้เข้าไปสำรวจลักษณะและความต้องการของชุมชนในพื้นที่โดยรอบโรงไฟฟ้าและพื้นที่ห่างไกล ทั้งในประเทศไทย และ สปป.ลาว ในด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ น้ำและไฟฟ้า รวมถึงด้านการศึกษาที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน ได้เข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเท่าเทียม และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

กลยุทธ์ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” ของ CKPower

ปัจจุบันโครงการหิ่งห้อยได้ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 6 ด้วยกลยุทธ์การสร้างคุณค่าสู่สังคมของ CKPower คือ “เติม-ต่อ-ร่วม-สร้าง” โดยนำแนวคิดนวัตกรรมกระบวนการและองค์ความรู้ของ CKPower ในด้านวิศวกรรมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคุณค่าแก่สังคม พร้อมทั้งสานสัมพันธ์ทั้งพนักงานในองค์กรทุกระดับ ชุมชน และภาคีเครือข่ายอย่างยั่งยืน” นายธนวัฒน์ กล่าว

นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด

ด้าน นายวิเศษ จูงวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ CKPower กล่าวเพิ่มเติมว่า “โครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 นี้ เราเลือกพื้นที่การทำกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ แขวงไซสมบูน สปป.ลาว ซึ่งตั้งอยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำงึม 2 เนื่องจากพบว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่หลายหมู่บ้านส่งลูกหลานมาเรียน จำนวนมากถึง 130 คน แต่ปัจจุบันมีอาคารสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 เพียงอาคารเรียนเดียว ซึ่งมี 3 ห้องเรียน นอกจากนี้ยังขาดแคลนน้ำดื่มสะอาด และมีน้ำใช้สำหรับใช้ภายในโรงเรียนไม่เพียงพอ

บริษัทจึงได้จัดสร้างอาคารเรียน จำนวน 3 ห้องเรียน ขนาดห้องละ 42 ตารางเมตร รองรับทั้งเด็กนักเรียนชายและหญิง รวมถึงผู้พิการ เพื่อให้มีพื้นที่เพิ่มในการเรียนรู้เหมาะสมกับวัย และเป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาของ สปป.ลาว สำหรับในส่วนของอาคารเรียนเดิม ได้มีการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน และปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย อีกทั้งสร้างอาคารห้องน้ำให้เหมาะสมกับสัดส่วนจำนวนครูและนักเรียนในโรงเรียน

แผงโซลาร์เซลล์ สำหรับระบบปั๊มน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์

นอกจากนี้ เราได้ใช้ความสามารถทางด้านวิศวกรรมพลังงานหมุนเวียนของ CKPower ในการติดตั้งระบบปั๊มน้ำบาดาลจากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้แผงโซลาร์เซลล์ กำลังการผลิต 400 วัตต์ จำนวน 6 แผง เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ปั๊มน้ำบาดาลทำงาน และเก็บน้ำในแท็งก์น้ำขนาด 2,000 ลิตร นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่ม ที่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม สปป.ลาว และองค์การอนามัยโลก เพื่อให้มั่นใจว่าน้ำดื่มมีความสะอาดและปลอดภัย ในส่วนของสนามเด็กเล่นก็ได้มีการออกแบบที่เน้นวัสดุรีไซเคิล เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ และเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอนทั้งอาคารเรียนใหม่และอาคารเรียนเดิม

โรงเรียนอนุบาลหินหัวเสือ ในโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6 เราได้ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมจัดสร้างมาเป็นเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนถึงเดือนมีนาคม 2565 ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีของชุมชนและพนักงานกลุ่ม CKPower จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งตัวผมเองมีความภูมิใจเป็นอย่างมาก ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาพื้นที่เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” นายวิเศษ กล่าว

เครื่องกรองน้ำดื่มระบบ UV

นายฮือท่อ เพียหลวง เจ้าเมืองอนุวงศ์ (ซ้าย) นายตงมั่ว ซัวโก้ รองเจ้าแขวงไซสมบูน (กลาง) และ นายวิเศษ จูงวัฒนา (ขวา) ร่วมดื่มน้ำจากเครื่องกรองน้ำ

ผลลัพธ์จากโครงการหิ่งห้อยตลอด 6 ปี คือการที่ CKPower ได้มีโอกาสสร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในประเทศไทย และ สปป.ลาว ตามวิถีชุมชนถึง 40 สิ่งปลูกสร้างสาธารณประโยชน์และสาธารณสมบัติ เด็กและเยาวชนเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวันถึง 1,676 คน สร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน จำนวน 799 คน ชุมชนมีส่วนร่วม 8 ชุมชน ภาคีเครือข่ายความร่วมมือกับบริษัทถึง 16 หน่วยงาน ตลอดจนได้สร้างแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนให้กับชุมชนและสังคม จำนวน 7 แห่งเช่น กังหันน้ำผลิตไฟฟ้า อาคารเรียนพลังงานแสงอาทิตย์ บ่อเก็บน้ำระบบสูบพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และที่สำคัญโครงการหิ่งห้อย สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ที่จัดขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (UN) ได้จำนวน 11 เป้าหมาย จาก 17 เป้าหมาย เพื่อปฏิบัติตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับโลก

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ที่โครงการหิ่งห้อยสามารถบรรลุได้ถึง 11 เป้าหมาย

สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับกับโครงการหิ่งห้อยปีที่ 6

นี่คืออีกหนึ่งด้านของธุรกิจที่เป็นบวกต่อสังคม จากผู้ทำธุรกิจที่ได้รับโอกาส วันนี้ได้มาเป็นผู้ให้ แม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ หากร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เปรียบเหมือนกับหิ่งห้อยที่รวมตัวกันจำนวนมาก ก็ย่อมเกิดเป็นแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ได้นั่นเอง