ความท้าทาย

ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการผลิตไฟฟ้าของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญในการส่งเสริมความยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งมีผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าและผู้บริโภค รวมถึงยังส่งผลต่อเนื่องกับการ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีนโยบายขยายการลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานประเภทต่างๆ ทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจากโครงการด้านพลังงานที่หลากหลายภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นบริษัทฯ ชั้นนำในธุรกิจผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

บริษัทฯ และบริษัทในเครือให้ความสำคัญในโรงไฟฟ้าต่าง ๆ ที่เข้าไปลงทุน โดยเลือกใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อให้ระบบการจ่ายไฟฟ้าเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมี ประสิทธิภาพ ทั้งยังมีระบบการบริหารจัดการต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพให้กับบุคลากรทุกระดับ ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาระบบการปฏิบัติงานเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยต่อยอดระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินการผลิตไฟฟ้า

การดำเนินงาน

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต โดยมีการวางแผนการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าอยู่เสมอ ในปี 2562 บริษัทฯ มีโครงการทั้งสิ้น 2 โครงการ ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร การลดการใช้พลังงาน การลดการสูญเสียโดยนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 10,000,000 บาท

โครงการปรับเปลี่ยนค่าควบคุม Chloride ของหอหล่อเย็น BIC 1

การปรับปรุงประสิทธิภาพและลดการสูญเสียจากกระบวนการผลิต เป็นการพัฒนาและวางแผนร่วมกันระหว่างฝ่ายการผลิต ฝ่ายซ่อมบำรุง และฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี

ค่าควบคุม ก่อนเริ่มโครงการ ก.ค. 2560 ส.ค.-ธ.ค. 2560 หลังเริ่มโครงการ ม.ค.-ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2562
ค่า Chloride น้อยกว่า 200 ppm 350 – 400 ppm 350 – 400 ppm 350 – 400 ppm
ปริมาณน้ำ Blow down 252,818 m3/ปี (ปี2559) ลดลง 33,014.64 m3 ลดลง 47,014.08 m3 ลดลง 27,534.08 m3
จำนวนเงินที่ประหยัดได้ - 1,380,376.80 บาท 3,228,260.30 บาท 2,331,490.75 บาท
ความมั่นคงและความพร้อมของระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า

บริษัทฯ มุ่งเน้นพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถส่งมอบไฟฟ้าให้กับลูกค้าทุกรายของบริษัทฯ และบริษัทในเครือได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2562 โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ไซยะบุรี และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อีกจำนวน 5 โครงการ

ได้เริ่มเปิดดำเนินการขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นจำนวน 1,291.73 เมกะวัตต์ ทำให้บริษัทฯ สามารถส่งมอบไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่สะอาด เพิ่มความมั่นคงในการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ และตอบสนอง ต่อความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีระบบควบคุมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าที่มีความน่าเชื่อถือสูงสุด ซึ่งโรงไฟฟ้าของบริษัทฯ ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือตรวจวัดตามมาตรฐานสากล ประกอบ กับมีการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะเวลาตามแผนที่กำหนด รวมถึงการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าตามแผนที่มีการกำหนดช่วงเวลาอย่างชัดเจนตลอดอายุของโรงไฟฟ้า

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต

ความเสี่ยงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และอาจส่งผลให้ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าของบริษัทฯ เกิดการหยุดชะงักได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมีแนวทางในการจัดการในภาวะวิกฤตโดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดทำ (ร่าง) แผนบริหารจัดการภาวะวิกฤตของทั้งบริษัทฯและบริษัทในเครือและคาดว่าจะสามารถประกาศใช้ในปี 2563 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีคู่มือแผนฉุกเฉินและทำการอบรมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินในทุก ๆ ปี เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไม่คาดคิด อาทิ อัคคีภัยและอุทกภัย

ตัวชี้วัดความสำเร็จ โรงไฟฟ้า ผลการดำเนินงาน เป้าหมาย
ปี 2563
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
ความพร้อมของ ระบบจำหน่าย (ร้อยละ) NN2 Hydro Plant 97.61 98.12 93.11 98.15 100.00
Xayaburi Hydro Plant       99.74 100.00
Cogeneration Plant 95.11 97.03 97.89 95.69 96.61
การหยุดการผลิต โดยไม่เป็นไปตามแผน* (เหตุการณ์) NN2 Hydro Plant 74 40 19 33 0
Xayaburi Hydro Plant       6 0
Cogeneration Plant 2 0 1 2 0
รายได้ที่สูญเสียจากการหยุดการผลิตไม่เป็นไปตามแผน (ล้านบาท) NN2 Hydro Plant 0.64 0.38 0.10 93.24 0
Xayaburi Hydro Plant       1.69 0
Cogeneration Plant 1.20 0 2.60 3.50 0
Remarks: *Unplanned shutdowns, only had impacts on customers
1) Xayaburi Hydro Plant COD on 20 October 2019.
2) BIC2 COD on 29 June 2017.
3) NN2 Hydroelectric Power Plant was penalty by the water supply limitation (LDs) in July 2019 although the machine was remain availability.