ความท้าทาย

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งดำเนินงานด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่าง ต่อเนื่อง
ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุอันนำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตของพนักงาน ผู้รับเหมา และชุมชนโดยรอบ รวมถึงยังลดผลกระทบต่อการหยุดชะงัก ในกระบวนการดำเนินงานทางธุรกิจได้

การดำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานทั่วทั้งองค์กร รวมถึงผู้รับเหมาทั้งที่ปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานและโรงไฟฟ้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและปราศจากการบาดเจ็บ” รวมถึงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน ผ่านมาตรการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยขององค์กร นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องตามมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (International Organization for Standardization: ISO) และมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งในเรื่องสุขอนามัยผ่านการให้ความรู้แก่พนักงานและผู้รับเหมา ตลอดจนจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดมาตรการสำหรับพนักงานใหม่ต้องได้รับการตรวจสุขภาพก่อนการปฏิบัติงาน เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีสุขภาพที่สมบูรณ์และพร้อมปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงาน
โครงการ Safety Week

บริษัทฯ ดำเนินงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ขึ้น เพื่อให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ผ่านการจัดการอบรมให้พนักงานในหัวข้อ “สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน” ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติงานได้

นอกจากนี้ ยังช่วยเผยแพร่และแลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางปฎิบัติด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน ผู้นำชุมชน ครู และอาจารย์ ผ่านกิจกรรมในงานสัปดาห์ความปลอดภัย (Safety Week) ประกอบไปด้วย กิจกรรมได้แก่ ประกวดบอร์ดความปลอดภัยภายในรั้วโรงไฟฟ้า กิจกรรมเกมส์ด้านความปลอดภัย กิจกรรมเปิดบ้านต้อนรับชุมชน และกิจกรรมอบรมให้ความรู้ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ผลการดำเนินงานในเบื้องต้น พบว่า โครงการสัปดาห์ ความปลอดภัยช่วยส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้พนักงาน และเชื่อมสัมพันธ์พนักงานในองค์กร รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความมั่นใจในการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

โครงการอนุรักษ์การได้ยิน

บริษัทฯ ได้มีความตระหนักถึงสุขภาพของพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังสูง ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน บริษัทฯ จึงได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวัง ปรับปรุง และป้องกันอันตรายในพื้นที่โรงไฟฟ้า ที่มีเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน 85 เดซิเบลเอ

โดยจัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดทำแผนผังระดับเสียง ในจุดที่เสี่ยงต่อการสูญเสียสมรรถภาพการได้ยินของพนักงาน กำหนดมาตรการป้องกัน อันตรายและควบคุมอันตรายจากเสียงดัง และทำการสื่อสารโดยการแจ้งระดับเสียงของพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า รวมไปถึงจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานให้สอดคล้องกับโครงการอนุรักษ์การได้ยิน และพิจารณาจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงดังให้เหมาะสมและเพียงพอ

บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการประเมินผลการดำเนินงานทบทวนโครงการอนุรักษ์การได้ยินและรายงานผลการดำเนินงานทุกปี โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพจากการจัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยิน เพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานเสื่อมสมรรถภาพการได้ยิน พบว่าพนักงานมีความตระหนักและใส่ใจในการทำงานในบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากอันตรายจากเสียงดัง และมีการปฎิบัติตามนโยบายอนุรักษ์การได้ยิน โดยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงเมื่อต้องเข้าไปปฎิบัติงานในพื้นที่โรงไฟฟ้าที่มีเสียงดังเกินค่ามาตรฐาน ตลอดระยะเวลาทำงาน และเข้าอบรมเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงและโครงการอนุรักษ์การได้ยิน รวมไปถึงมีการรายงานปัญหาเกี่ยวกับอันตรายจากเสียงดังและปัญหาเกี่ยวกับ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลจากเสียงดัง เพื่อเป็นการพัฒนาโครงการอนุรักษ์การได้ยินในปีต่อๆ ไป

เป้าหมายการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลและตั้งเป้าหมายสถิติอัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Loss Time Injury Frequency Rate: LTIFR) ให้เป็นศูนย์ ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดด้านอาชีว อนามัยและความปลอดภัยของพนักงานในองค์กร โดยบริษัทฯ กำหนดให้ผลการปฏิบัติงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานบริษัท

สถิติด้านสุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน ในปี 2562
ผลการดำเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เป้าหมาย 2563
อัตราการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIFR) (Case/1,000,000 Working Hour) 0 0 0 10.69 0
การปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุต่อเนื่อง (วัน) 2,161 2,500