ความท้าทาย

การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นประเด็นสำคัญประเด็นหนึ่งในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งบริษัทฯ ตระหนักว่าการบริหารจัดการคู่ค้าที่ดีเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์และเสริมสร้างคุณค่าให้ทุกบริษัทในห่วงโซ่อุปทาน
นอกจากนี้ การลดความเสี่ยงที่เกิดจากคู่ค้ายังเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่บริษัทฯ ต้องบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจให้น้อยที่สุด

การดำเนินงาน

บริษัทฯ มีการจัดทำจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งครอบคลุมประเด็น จริยธรรมทางธุรกิจ การปฏิบัติด้านแรงงาน และสิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การบริหารจัดการ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทในเครือมุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้ การดำเนินงานอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ตลอดจนใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจสำหรับคู่ค้า ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมาย และมาตรฐานสากล นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสนับสนุนให้คู่ค้าดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนและมีความเป็นธรรมในการปฏิบัติด้านแรงงาน รวมไปถึงปฏิบัติตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
การประเมินประสิทธิภาพการทำงานคู่ค้า

ในปี 2562 บริษัทฯ จัดให้มีการประเมินคู่ค้าภายใต้เกณฑ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental, Social, and Governance: ESG) รวมถึง ด้านความปลอดภัย ซึ่งเกณฑ์การประเมินสามารถใช้ได้กับทั้งคู่ค้าปัจจุบันและคู่ค้ารายใหม่ ที่มุ่งส่งเสริมให้คู่ค้าตลอดห่วงโซ่อุปทานมีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับ การดำเนินกิจกรรมของบริษัท โดยบริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้าต้องผ่านการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย

รูปแบบการประเมินประสิทธิภาพการทำงานคู่ค้า
การประเมินคู่ค้ารายปี การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การตรวจประเมินพื้นที่การปฏิบัติงาน
 • คู่ค้าดำเนินประเมินตนเอง (Vendor Self- Assessment) ครอบคลุมด้าน ESG
 • ผู้ตรวจประเมินผลงานคู่ค้าครอบคลุมประเด็น ประสิทธิภาพในการทำงาน คุณภาพสินค้า และด้านความยั่งยืน
 • ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สิ่งแวดล้อม
 • ความรับผิดชอบต่อสังคม
 • การดูแลสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจประเมินกระบวนการผลิตของคู่ค้าที่มี ผลการประเมินประจำปีต่ำ
 • ดำเนินงานร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนการพัฒนาศักยภาพร่วมกัน

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานคู่ค้าจำนวนทั้งสิ้น 395 ราย โดยพบว่าคู่ค้าจำนวน 313 ราย มีผลการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดี (Satisfied) คิดเป็นร้อยละ 79 ของการประเมินผลงานคู่ค้าทั้งหมด และไม่มีคู่ค้าที่มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในเกณฑ์ไม่พึงพอใจอย่างมาก (Extremely unsatisfied)

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มประเภทคู่ค้า ซึ่งทำให้องค์กรสามารถวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานด้านการจัดซื้ออย่างเป็นระบบ รวมถึงนำไปเป็นข้อมูลในการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำแนกหลักเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคู่ค้า ดังนี้

1) คู่ค้าหลัก (Critical Supplier)

คือ คู่ค้าที่มีมูลค่าสัญญาสูง คู่ค้าที่มียอดการใช้จ่ายสูง สินค้าทดแทนยาก และอยู่ในกลุ่มของชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่สำคัญต่อกระบวนการผลิต และมีความเสี่ยงสูงมากหรือความเสี่ยงสูง โดยบริษัทฯ กำหนดให้คู่ค้ากลุ่มนี้มีการประเมินผลการทำงานทุกปี ผ่านแบบประเมินคู่ค้า (Vendor Evaluation Form) และเยี่ยมชมพื้นที่การปฏิบัติงาน (On Site Audit) ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านความยั่งยืน

2) คู่ค้ารอง (Non-Critical Supplier)

คือ คู่ค้าที่มียอดการงานใช้ปานกลางหรือมูลค่าสัญญาต่ำและมีความเสี่ยงอยู่ในระดับกลางหรือความเสี่ยงต่ำ ซึ่งบริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการทำงานเป็นประจำทุกปี ผ่านแบบประเมินคู่ค้า (Vendor Evaluation Form) และการทำแบบประเมินตนเองของคู่ค้า (Vendor Self-Assessment)

แนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า

ในปี 2561 บริษัทฯ เริ่มดำเนินงานการประเมินด้านความยั่งยืนสำหรับคู่ค้า ผ่านกระบวนการจัดเตรียมข้อมูล แบบสอบถาม ตลอดจนกำหนดแนวทาง และวิธีการดำเนินงานตรวจประเมิน พร้อมกันนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินการตรวจประเมินคู่ค้าในด้านความยั่งยืนในปี 2562 รวมถึงกำหนดเป้าหมายเพิ่มเติม ในการลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของคู่ค้าให้เป็นไปตามจรรยาบรรณคู่ค้าที่บริษัทกำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มุ่งปรับปรุง กระบวนการประเมินคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถสอดรับกับนโยบายด้านความยั่งยืนขององค์กร

การประเมินความเสี่ยงคู่ค้า (Supplier’s Risk Assessment)

บริษัทฯ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงคู่ค้าเพื่อจัดลำดับความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ภายใต้เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงที่บริษัทฯ กำหนด ครอบคลุมประเด็นที่สำคัญ 4 ประเด็น ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถกำหนดเกณฑ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อเป็นพื้นฐานในการประเมินความเสี่ยงต่างๆ ประกอบไปด้วย 4 ระดับ

ระดับโอกาสที่เกิดความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)
โอกาสเกิด/ผลกระทบ คำอธิบาย ระดับ
สูงมาก 1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า/มากกว่า 10 ล้านบาท 4
สูง 1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง/มากกว่า 5 ล้านบาท – 9 ล้านบาท 3
ปานกลาง 1-3 ปีต่อครั้ง/1-4 ล้านบาท 2
น้อย 4-5 ปีต่อครั้ง/ไม่เกิน 1 ล้านบาท 1
ตัวอย่างแนวทางในการบริหารจัดการและการควบคุมความเสี่ยงคู่ค้า
ปัจจัยเสี่ยง แนวทางบริหารจัดการและการควบคุม
ด้านเศรษฐกิจ
สถานะและความมั่นคงทางการเงินของคู่ค้า
 • หลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ตรวจสอบงบการเงินย้อนหลัง
คู่ค้าที่มีมูลค่าการซื้อขายสูง
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามสัญญาและการส่งมอบงาน
 • กำหนดเงื่อนไขการชำระเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน
ด้านสังคม
การใช้แรงงานเด็ก ต่างด้าวผิดกฎหมาย และการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินคุณสมบัติคู่ค้า
 • การลงพื้นที่เยี่ยมชมกิจการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยก่อนการทำงาน
 • กำหนดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็น
ด้านสิ่งแวดล้อม
การดูแลสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
 • กำหนดเงื่อนไขในสัญญาจ้างและติดตามตรวจสอบ
 • ตรวจสอบใบประกอบกิจการ (รง.4) ตามประเภทที่รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการประเมินคู่ค้ารายใหม่ (New Vendor Evaluation) ผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดขึ้น เพื่อคัดเลือกคู่ค้ารายใหม่ให้ตรงตามข้อกำหนดที่บริษัทจัดทำขึ้น ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การประกันสินค้าและบริการ การส่งมอบผลิตภัณฑ์ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ มุ่งสนับสนุนและสื่อสารแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านแบบฟอร์มการยืนยันและรับทราบแนวทาง ปฏิบัติแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับคู่ค้าของบริษัทฯ และกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับคู่ค้า เพื่อสร้างความตระหนักและความเข้าใจแนวปฏิบัติต่างๆ ที่สามารถนำไปปฏิบัติและนำไป ประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้า

บริษัทฯ มุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์กับคู่ค้าผ่านโครงการอบรม สัมมนา และกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสื่อสารแนวทางการดำเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนนโยบายและแนวปฏิบัติต่างๆ ให้คู่ค้ารับทราบ อาทิ โครงการสัปดาห์ความปลอดภัย ประจำปี 2562

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2562

บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมโครงการสัปดาห์ความปลอดภัยประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการอบรม ความรู้หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า รวมถึงหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่คู่ค้าธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย การทำงานในโรงไฟฟ้า และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและการตรวจสอบงานด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าสำหรับกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร