ความท้าทาย

การเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานการดำเนินงาน ด้านธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร ที่ต้องมีการกำกับดูแล อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเท่าเทียมและไม่ล่วงละเมิด สิทธิมนุษยชนทั้งภายนอกและภายในองค์กร
นอกจากนี้ ประเด็นด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติด้านแรงงานที่ดีถือเป็นประเด็นที่ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญผ่านกระบวนการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบตามกรอบสิทธิมนุษยชนสากล เพื่อส่งเสริมให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีอย่างยั่งยืนตลอดทั้ง ห่วงโซ่อุปทานการดำเนินธุรกิจ
การดำเนินงาน

บริษัทฯ กำหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPBHR) ที่มุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติตามความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา อายุ วัฒนธรรม เพศ อุดมการณ์ทางการเมือง ความพิการ ส่งเสริมการมีสิทธิเสรีภาพ และคุ้มครองแรงงาน รวมถึงหลีกเหลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในการดูแลชุมชนและสังคมบนพื้นฐานความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีแนวปฏิบัติการจัดจ้างแรงงานที่สอดคล้องตามมาตรฐานการว่าจ้างแรงงานและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดครอบคลุมบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ภายใต้นโยบายการบริหารงานบุคคล ซึ่งครอบคลุมประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและด้านอื่นๆ ดังนี้

นโยบายการบริหารงานบุคคล

บริษัทฯ กำหนดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนจากพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งมีแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เพื่อจัดเตรียมมาตรการป้องกัน แนวทางการแก้ไข และกระบวนการลดระดับความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับดำเนินธุรกิจ ตลอดจนกำหนดแนวปฏิบัติในการเยียวยาที่เหมาะสม

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ การฝึกอบรม การสัมมนา
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ประจำปี 2562

ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ ได้เพิ่มเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักรู้ตั้งแต่ก้าวเข้ามาทำงานที่บริษัทฯ ในวันแรก ว่า CKPower ให้ความสำคัญเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนตามมาตรฐานสากลเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนผ่านการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ไปแล้วทั้งสิ้น 108 ราย

การปฏิบัติด้านแรงงาน

บุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่สำคัญ ส่งผลให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทฯ จึงมุ่งให้ความสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ผ่านแนวทางการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร ที่มีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน เพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา สถานะทางสังคม ตลอดจนการไม่ใช้แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก พร้อมกันนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีนโยบายการพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสม โดยพิจารณาจากความสามารถและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมถึงมีการจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้แก่พนักงานที่เท่าเทียมและมีศักยภาพเมื่อเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ทำหน้าที่รับผิดชอบในการเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางการจัดสรรสวัสดิการที่เป็นประโยชน์สำหรับพนักงานต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน รวมไปถึงตรวจสอบและควบคุมดูแลการจัดสรรสวัสดิการให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายแรงงาน ตลอดจนเป็นช่องทางที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้พนักงานได้มีร่วมในการแสดงความคิดเห็น รับฟัง และเสนอแนะข้อที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดสวัสดิการผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดและเปิดเผยให้พนักงานรับทราบอย่างทั่วถึง