ความท้าทาย

การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรภายใต้ความเป็นพลวัตของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ซึ่งอาจส่งผลต่อทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงาน รวมถึงการรักษาและสร้างความผูกพันกับพนักงาน จึงถือเป็นความท้าทายของการพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ สู่การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ซึ่ง “ทรัพยากรบุคคล” คือหัวใจหลักในการสร้างแรงขับเคลื่อนองค์กรดังกล่าว บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านการยกระดับศักยภาพพนักงานทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการฝึกอบรมที่หลากหลาย และการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ ภายใต้นโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค์กร ที่มุ่งพัฒนา ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มอบโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพ กำหนดแผนการสืบทอดตำแหน่ง สร้างสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจน จัดให้มีสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด
การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ผ่านการเพิ่มทักษะความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งหลักสูตรภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและโอกาสทางสายอาชีพ

โดยบริษัทฯ ได้กำหนดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับการเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ยปีละ 10,000 บาทต่อคน โดยมีงบประมาณจัดสรรให้แต่ละตำแหน่งเป็นการเฉพาะ ได้แก่ 10,000 บาทสำหรับพนักงาน 15,000 บาท สำหรับระดับผู้จัดการ 20,000 บาทสำหรับระดับผู้อำนวยการ 30,000 บาท สำหรับระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ 40,000 บาท สำหรับระดับรองกรรมการผู้จัดการ

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร (CKP Performance Appraisal Manual) และใช้รูปแบบการประเมินดัชนีชี้วัดผลสำเร็จ (KPIs) เพื่อให้ผลการประเมินมีความชัดเจน มีความเป็นธรรม และสามารถนำผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้นำหลักการไคเซน (Kaizen) มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากรให้สามารถปรับปรุงและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร ผ่านการดำเนินกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ขององค์กร โดยมีบุคลากร มากกว่าร้อยละ 99 นำหลักการไคเซนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานขององค์กร

หลักสูตรการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของบุคลากร
หลักสูตรภายใน
 • Kaizen
 • Microsoft Office
 • English Businness Communication
 • English Business Writing Workshop
 • English Business Presentation
หลักสูตรภายนอก
 • ระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
 • How to effectively detect and respond to Cyber threats Energy production data processing
 • ความปลอดภัย และข้อปฏิบัติสำหรับการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสถานที่ไฟฟ้าแรงสูง
 • Smart Environment
หลักสูตรภายใน
 • Kaizen
 • English Business Presentation
หลักสูตรภายนอก
 • 26th ICOLD world congress, Successful Negotiations for Executives
 • Pan Asia Risk Insurance Managers Association Conference Strategic CFO in capital market
 • การควบคุมคุณภาพ FA
 • PARIMA Bangkok conference
หลักสูตรภายนอก
  • Board that make Difference (BMD)
  • Advanced Audit Committee Program (AACP)
  • Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL)
การดำเนินงานฝึกอบรมหลักสูตรประจำปี 2562
หลักสูตรการอบรม จำนวนหลักสูตร (หลักสูตร) เวลาการฝึกอบรม (ชั่วโมง) พนักงานเข้าร่วม (คน)
หลักสูตรภายใน
In-house Training (Soft Skill) 45 7,132 293
รวม 45 7,132 293
หลักสูตรภายนอก
YourNextYou Program (Soft Skill) 42 670 28
Functional Training 134 2,870 115
รวม 176 3,540 143
รวมทั้งหมด 221 10,672 436
 • ค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของพนักงาน คิดเป็น 8,787,920 บาท
 • พนักงานที่เข้าร่วมการฝึกอบรมคิดเป็นร้อยละ 83.63
 • การฝึกอบรมเฉลี่ยของพนักงาน 33 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
โอกาสการก้าวหน้าในสายอาชีพ

บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีความก้าวหน้าของตำแหน่งในสายงาน และเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง ตลอดจนกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับการประเมินปัจจัยด้านความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในปี 2562 พนักงานที่ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนการพัฒนารายบุคคล คิดเป็นร้อยละ 50.22

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนพนักงานที่เกษียณอายุ ภายใต้นโยบายสรรหา บุคลากรที่มีคุณภาพภายในองค์กร เพื่อการพิจารณาแต่งตั้งทดแทน บริษัทฯ จัดให้มีการจัดทำแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) สำหรับตำแหน่งที่มีความสำคัญในสายงานหลัก เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้ามาทดแทนและปฏิบัติงานที่ทำให้การดำเนินธุรกิจขององค์กรดำเนินได้อย่างราบรื่น รวมถึงสอดคล้องตามวัตถุประสงค์และนโยบายของบริษัทที่มุ่งสรรหาบุคลากรศักยภาพสูงภายในองค์กรก่อน ซึ่งใช้กลไกการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ศักยภาพ และความพร้อมของพนักงานเข้ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการสืบทอดตำแหน่งขององค์กร

นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรที่จะเข้ารับตำแหน่งการทดแทน (Successor) เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานและสืบทอดตำแหน่งงานได้อย่างมีศักยภาพและมีความต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างโอกาสการเติบโตในสายอาชีพของบุคลากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์กร ผ่านการดำเนินงานด้านบริหารจัดการให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล อาทิ ISO 45001 OHSAS 18000 มอก.18001 และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมุ่งส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงสำนักงานใหญ่และบริเวณโครงการโรงไฟฟ้า เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของธุรกิจและจำนวนพนักงานที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น

สวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานด้านสวัสดิการพนักงานตามที่กฎหมายกำหนดให้กับพนักงานประจำและลูกจ้างอย่างครอบคลุม ผ่านการกำกับดูแลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สวัสดิการที่เป็นธรรมตามหลักกฎหมายและหลักมนุษยธรรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้มีการทบทวนและปรับการเพิ่มสวัสดิการตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมตามความเหมาะสม พร้อมกันนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมุ่งสร้างจิตสำนึกการปฏิบัติงานที่คำนึงจรรยาบรรณและหลักบรรษัทภิบาล ผ่านการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกระดับสามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานและในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งผนวกแนวทางการดำเนินงานความยั่งยืนควบคู่ไปกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้

บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ผ่านกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ โดยมีกระบวนการสำรวจความผูกพันของพนักงานผ่านองค์กรภายนอกเพื่อวัดผลการดำเนินงานทุกๆ 2 ปีครั้ง การเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรดำเนินงานด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เปิดกว้างรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ จูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรไปพร้อมกัน เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และประสบผลสำเร็จตามกลยุทธ์ที่องค์กรกำหนด โดยนำผลการประเมินความพึงพอใจและหรือผลความผูกพันของพนักงานไปวิเคราะห์และจัดทำโครงการปรับปรุงการดูแลพนักงาน สิ่งต่างๆ เหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรได้อย่างยั่งยืนสืบไป

การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน
ผลการดำเนินงาน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 เป้าหมาย ปี 2563
พนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กร (ร้อยละ) n/a n/a 74 n/a 75
ระดับความพึงพอใจของพนักงาน
*ช่วงคะแนน 1-5
n/a n/a 3.87 n/a 3.90
โครงการ Run as One

โครงการ Run as One กิจกรรมที่ให้พนักงานในกลุ่มบริษัทฯ หันมาออกกำลังกาย และใส่ใจสุขภาพ โดยร่วมวิ่งเพื่อรวบรวมเงินบริจาคมอบให้กับมูลนิธิผ่าตัดหัวใจเด็กโรงพยาบาลราชวิถี ซึ่งในการวิ่งครบรอบในแต่ละรอบนักวิ่งจะได้รับริสแบนด์ 1 เส้น โดยริสแบนด์ 1 เส้นคิดเป็นเงินบริจาคจำนวน 165 บาท โดยพนักงานวิ่งได้ทั้งหมดจำนวน 1,917 รอบ คิดเป็นเงินบริจาค 316,305 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินบริจาคของพนักงานและคณะผู้บริหารแล้ว มีมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 350,000 บาท โดยสามารถช่วยเด็กผ่าตัดหัวใจไปได้ทั้งสิ้น 11 ราย