ความท้าทาย

การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต้องพัฒนาชุมชนและสังคมให้เติบโตควบคู่ไปกับองค์กร ด้วยสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญรุดหน้า โดยประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือการได้รับการยอมรับและความไว้วางใจจากชุมชนและสังคม (Social License to Operate)

การดำเนินงาน

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าที่บริษัทฯ เข้าไปลงทุนและดำเนินการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนให้พนักงานเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ และบริษัทในเครือ มุ่งสร้างบทบาทและมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจรอบโรงไฟฟ้าในรัศมีที่เหมาะสมกับแต่ละโรงไฟฟ้า โดยดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่มุ่งเน้นการตอบสนองความคาดหวังและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน พร้อมทั้งสร้างคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจให้แก่สังคม ผ่านความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพนักงานในองค์กรที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้การสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร บริษัทฯ พิจารณาการดำเนินงานที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังนี้

เศรษฐกิจ
มุ่งแสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินความยั่งยืนของกิจกรรมการพัฒนา สังคมต่างๆ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมทางสังคม เพื่อสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างการเติบโตของชุมชนควบคู่ไปกับการเติบโตของ องค์กรในระยะยาว
สิทธิมนุษยชน
มุ่งปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผิดกฎหมาย สร้างการ มีส่วนร่วมการดูแลและคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ชุมชนและสังคม รวมทั้งปกป้องสิทธิส่วนบุคคล การเปิดเผยข้อมูลและการใช้ประโยชน์ ข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนเคารพใน ความแตกต่าง ด้วยความเสมอภาคและคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การศึกษา
มุ่งดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความรู้ และความสามารถของชุมชนรอบโรงไฟฟ้า ด้วยการจัดอบรมให้ความรู้และจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ รวมไปถึงกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้ เพื่อให้ชุมชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน
สุขภาวะและ
ความปลอดภัย
บริษัทฯ ดำเนินงานด้านการส่งเสริมให้ชุมชนรอบโรงไฟฟ้ามีสุขอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งแนวทางการป้องกัน อุบัติภัย พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ยังให้ ความรู้เกี่ยวกับการขัดแยกขยะ การ กำจัดของเสียในชุมชนรวมถึงการบริโภคอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการอบรมดับเพลิงและการช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉิน
กิจกรรมสาธารณ
ประโยชน์เพื่อสังคม
บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น อาทิ ด้านศิลปวัฒนธรรม สวัสดิการสังคม กีฬา ตลอดจนการสนับสนุน ความช่วยเหลือจากอุบัติภัย วิกฤตการณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม
การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน

บริษัทฯ จัดให้มีการดำเนินงานด้านการศึกษาคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ที่ครอบคลุมการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนรวบรวม ความคิดเห็นของชุมชนต่อการดำเนินโครงการของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ทำการเสนอแนะและร้องเรียนประเด็นต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ มุ่งหาแนวทางการแก้ไขและการเยียวยา

พร้อมกันนี้ บริษัทฯ ได้มีการนำผลการศึกษามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางและพิจารณาคัดเลือกโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินกิจกรรมสานสัมพันธ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบริเวณรอบโรงไฟฟ้าที่หลากหลาย ภายใต้หลักการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมในการมีจิตสำนึกสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผนวกความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจพลังงานสะอาดของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม

กิจกรรมปันน้ำใจช่วยเหลือชาวเมืองนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรีร่วมกับบริษัทฯ มอบถุงยังชีพและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารสำเร็จรูปน้ำดื่ม ยารักษาโรค และผ้าห่มให้แก่ชุมชนเมืองนาน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกหนักและน้ำท่วมบ้านเรือนจำนวน 358 ครัวเรือน ณ ห้องการเมืองนานแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อช่วงต้นเดือน สิงหาคม 2562 ในการนี้ บริษัทฯ ได้ส่งทีมวิศวกรโยธาและนักธรณีวิทยา รวมไปถึงที่ปรึกษาผู้และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐบาล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และหาสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลัน นอกจากนี้ ยังร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุน้ำหลากเพื่อลดโอกาสการเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน รวมทั้งลดผลกระทบจาก การเกิดน้ำท่วมในอนาคตอีกด้วย

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัท
สนับสนุนด้านการศึกษา
สนับสนุนการศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหาร จัดการวิสาหกิจชุมชนบ้านนาต้นจั่น

หมู่บ้านนาต้นจั่น เป็นชุมชนขนาดใหญ่ มีจำนวนประชากร 1,100 คน 374 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านหมู่ที่ 5 ของตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีรายได้ครัวเรือนต่อปีเฉลี่ยจำนวนเพียง 234,573 บาท หรือ 76,059 บาท ต่อคนต่อปี ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ต่อครัวเรือนต่อปีอยู่ 3,126 บาท อย่างไรก็ดี ด้วยลักษณะที่ตั้งของหมู่บ้านอยู่ติดกับชายป่าอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ทำให้ที่ตั้งของชุมชนและที่ทำกินอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีประชาชนเพียงร้อยละ 20 เท่านั้น ที่มีการทำกินในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ด้วยลักษณะข้อจำกัดข้างต้น ชาวบ้านนาต้นจั่นจึงอาศัยพื้นที่ชายป่าประกอบอาชีพเกษตรกรรมทั้งพืชไร่และพืชสวนมากกว่าการพึ่งพาเศรษฐกิจด้วยการทำนาปลูกข้าว โดยหันไปทำพืชสวนผลไม้ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน โฮมสเตย์ นวดสปา และงานหัตถกรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตพื้นบ้าน จนได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนดีเด่น ประจำปี 2546 และยังได้รับทุนจากธนาคารเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น

สนับสนุนด้านภัยพิบัติและอุทกภัย
ช่วยเหลือน้ำท่วมที่ลาวใต้

เมืองนาน อยู่ในแขวงหลวงพระบาง มีเขตการปกครองครอบคลุมพื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ซึ่งอยู่ด้านเหนือน้ำของโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี ไป 40 กิโลเมตร ถือได้ว่าเป็น “บ้านใกล้เฮือนเคียง” กับโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี และเนื่องจากหลาย ๆ หมู่บ้านใกล้กับบริเวณเชิงเขา จึงต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมเฉียบพลันและน้ำป่าหลากในช่วงฤดูฝนหรือเมื่อมีฝนตกหนักติดต่อกันอยู่เป็นประจำ น้ำหลากล้นเข้าท่วมบ้านเรือน นอกจากบริษัทฯ จะได้สนับสนุนเงิน และถุงยังชีพแก่ชาวบ้านแล้ว บริษัทฯ มุ่งเน้นการบรรเทาทุกข์จากภัยน้ำท่วมอย่างยั่งยืน โดยส่งทีมวิศวกรสาขาโยธาและธรณีวิทยา ลงพื้นที่สำรวจร่วมกับทางเจ้าหน้าที่รัฐบาลลาวภายหลังน้ำท่วม หาที่มาของปัญหาของน้ำท่วม ร่วมเสนอแผนมาตรการป้องกันผลกระทบจากเหตุน้ำหลากส่งให้รัฐบาลลาว ในภายภาคหน้า

นอกจากนี้ บริษัทฯ มุ่งรับผิดชอบต่อชุมชมและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้า เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนและช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบกว่า 612 ครัวเรือน ซึ่งเดิมอาศัยอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำโขง โดยได้โยกย้ายถิ่นฐานของประชาชน (Resettlement & Relocation) พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตตามแผนการโยกย้ายและฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งสนับสนุนและพัฒนาหมู่บ้านเล็กๆ ที่กระจายตัวและตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้กลายมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน ไฟฟ้า น้ำประปา และเส้นทางคมนาคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเมืองและเศรษฐกิจของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมเศรษฐกิจให้เติบโตต่อเนื่อง นำไปสู่ การมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในปีพ.ศ. 2563 โดยวางเป้าหมายที่รายได้ครัวเรือนต่อปีต้องไม่น้อยกว่า 1,800 เหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 15 ล้านกีบต่อครัวเรือนต่อปี

การส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน

บ้านนาต่อใหญ่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านโยกย้ายต้นแบบที่สามารถหลุดพ้นจากเส้นทุกข์ยากได้สำเร็จ หมู่บ้านนาต่อใหญ่ตั้งอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำไซยะบุรี 35 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านแรกที่ได้รับการจัดสรรและโยกย้ายจากบ้านห้วยซุยเดิมมาตั้งอยู่ใกล้เมืองไซยะบุรีเพียง 4 กิโลเมตร เริ่มโยกย้ายในปี 2555 ที่นี่จึงเป็นเหมือนต้นแบบของหมู่บ้านโยกย้าย ทั้งทางด้านการส่งเสริมอาชีพ การปูพื้นฐานสาธารณูปโภค มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการส่งเสริมอาชีพ อาทิ การเลี้ยงหมูดำ การทำส้มปลา และการทอผ้า ชาวบ้านมีบ้านใหญ่ขึ้น จากบ้านมุงหญ้าคา ก็ได้บ้านใหม่มุงสังกะสี มุงกระเบื้อง ในขณะที่ ที่ดินก็มีขนาดกว้างขวางขึ้น

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและความคาดหวัง

บริษัทฯ มุ่งดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ผ่านนโยบายการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร เพื่อดำเนินงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและเป็นแนวทางสำหรับบริษัทฯ และบริษัทในเครือในการกําหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการดำเนินงานที่โปร่งใสในองค์กร พร้อมกันนี้ วัตถุประสงค์ของการสร้างการมีส่วนร่วมของ ผู้มีส่วนได้เสียยังดำเนินการ เพื่อประเมินความสำคัญและสร้างความเข้าใจต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการบริหารงานและขับเคลื่อนองค์กร อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมลงทุนและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจขององค์กร

แนวทางการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน
ประเด็นด้านความยั่งยืนที่สำคัญ ขอบเขตผลกระทบของประเด็นด้านความยั่งยืน
ภายใน   ภายนอก  
พนักงาน หน่วยงาน
กำกับดูแล
ลูกค้า ชุมชน
และสังคม
คู่ค้า นักลงทุน
และผู้ถือหุ้น
ความมั่นคงด้านเสถียรภาพและความพร้อมของการดำเนินงาน
การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
การดูแลสังคมและชุมชน  
การบริหารจัดการความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
การเคารพสิทธิมนุษยชน
สุขภาวะและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงาน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การบริหารจัดการนวัตกรรม  
การพัฒนาศักยภาพและการดูแลพนักงาน          
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน  
กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ได้รับสินค้าและบริการในปริมาณที่เพียงพอตามที่กำหนดและตกลงกัน
 • สามารถได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อใดก็ตามที่เกิดเหตุขึ้น
 • อำนวยความสะดวกในการถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นใน CKPower
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การประชุมลูกค้าประจำปี
 • แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • ศูนย์ติดต่อลูกค้า
 • ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • การฝึกอบรมสำหรับลูกค้า
 • นโยบาย Whistleblower
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • การให้บริการที่มีคุณภาพสูงในปริมาณที่เพียงพอตามที่ตกลงกัน
 • การดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์โปร่งใสบนแนวทางแห่งความยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • รักษาสิ่งที่ลูกค้าพึงพอใจและปรับปรุงสิ่งที่พวกเขายังไม่พอใจ
 • ใช้ผลการสำรวจความพึงพอใจเพื่อปรับกระบวนการภายในเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดียิ่งขึ้น
 • ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ไว้วางใจและลงทุนใน CKPower
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์
 • สิทธิของผู้ถือหุ้นต่าง ๆ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (1 ครั้ง)
 • รายงานประจำปี (1 ครั้ง)
 • ติดต่อทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์
 • เว็บไซต์ของบริษัท
 • กิจกรรมของแผนกนักลงทุนสัมพันธ์
 • แบบสำรวจความพึงพอใจประจำปี
 • นโยบาย Whistleblower
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
 • การบริหารความเสี่ยงที่ดีในระยะสั้นและระยะยาว
 • ความโปร่งใสของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และการเปิดเผยข้อมูล
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างยั่งยืน
 • วิเคราะห์ ติดตามและจัดทำมาตรการความเสี่ยงของบริษัท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่พร้อมกับแผนการลดความเสี่ยงในระยะเวลา 3-5 ปี
 • เปิดเผยข้อมูลตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากล
 • สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นโดยตรงกับบริษัท
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ลดผลกระทบจากธุรกิจที่อาจมีต่อชุมชนและสังคม
 • ไม่มีการละเมิดกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ใกล้เคียงโรงไฟฟ้า
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • การเยี่ยมชมชุมชน (รายเดือน)
 • กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ (CSR)
 • ติดต่อผ่านเว็บไซต์ของบริษัท
 • ช่องทางสื่อดิจิตอลต่าง ๆ
 • เข้าร่วมเครือข่ายภาครัฐ
 • นโยบาย Whistleblower
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • ผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • ความร่วมมือที่ดีกับ CKPower
 • ขั้นตอนการจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจมีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
 • แต่งตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลการจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 • ติดตามข่าวสารจากสื่อและนำมาพิจารณาในระหว่างการวางแผน
 • สื่อสารกับข้อเท็จจริงและข้อมูลที่อัปเดตอย่างสม่ำเสมอ
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • งานที่มั่นคง
 • มีสถิติการบันทึกเรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดี
 • ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ที่สามารถแข่งขันได้
 • โอกาสในการเติบโต
 • งบประมาณสำหรับการฝึกอบรมรายบุคคล
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัล
 • การประชุม Town Hall (ประจำ ไตรมาส 1 และ 4)
 • การสำรวจความผูกพันพนักงานต่อองค์กรทุก ๆ 2 ปีครั้ง
 • นโยบาย Whistleblower
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เป็นธรรม
 • สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี
 • โอกาสในการเติบโต
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • ให้ผลตอบแทนและผลประโยชน์ที่เพียงพอโดยการเปรียบเทียบกับบริษัทต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
 • ปรับปรุงระบบดิจิตอลเพื่อความสะดวกของพนักงาน
 • พัฒนาพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องด้วยงบประมาณจำนวนหนึ่งสำหรับในทุกระดับ
 • ส่งเสริมมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน
 • การเข้าร่วมเครือข่ายพันธมิตรภาคเอกชน
 • การมีความสัมพันธ์ที่ดี
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายรวมถึงแพลตฟอร์มดิจิทัลของบริษัท
 • นโยบาย Whistleblower
 • ติดต่อฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
 • รายงานประจำปี (1 ครั้ง)
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดอย่างสมบูรณ์
 • ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมความยั่งยืนโดยภาพรวม
 • มีส่วนร่วมในโปรแกรม / กิจกรรม / การแบ่งปันความรู้ที่เกี่ยวข้อง
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อความไว้วางใจซึ่งกันและกันและวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตาม
 • มีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความยั่งยืน
 • เสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์กับหน่วยงานกำกับดูแลทั้งหมด
ประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียได้รับ
 • ไว้วางใจในผลประโยชน์ซึ่งกันและกันด้วยความซื่อสัตย์
 • ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วยจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์
 • การแบ่งปันความรู้และการถ่ายโอนผลิตภัณฑ์และบริการ
ช่องทางการมีส่วนร่วมและความถี่
 • กระบวนการขึ้นรายชื่อผู้ขาย
 • สำรวจความพึงพอใจ
 • แหล่งของข้อมูลต่าง ๆ จาก CKPower
 • วิเคราะห์การประชุม (4Qs)
 • เว็บไซต์บริษัท
 • นโยบาย Whistleblower
ประเด็นที่อยู่ในความสนใจ
 • การจัดหาซื้อและจัดหาที่โปร่งใสและยุติธรรม
 • การชำระเงินที่ตรงเวลาและเชื่อถือได้
 • โอกาสในการพัฒนาและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
การดำเนินงานเพื่อตอบสนอง
 • กำหนดจรรยาบรรณของซัพพลายเออร์โดยเน้นที่มิติ ESG ร่วมกับการตรวจประเมินประเด็นด้าน ESG
 • รักษาระดับความไว้วางใจในกระบวนการจัดซื้อด้วยความโปร่งใสให้อยู่ในระดับสูงเสมอ
 • กำหนดขั้นตอนการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการชำระเงินที่ตรงเวลา